Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Podstawy prawne

25-05-2018

RODO

KLAUZULA  INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  dla członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami Spółdzielni.

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO, informuję o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

1.     Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju,
ul. 3 Maja 40, 23-400 Biłgoraj.

2.      Inspektor ochrony danych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować
się z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod.smlada@onet.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3.      Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest niezbędność pozyskiwania i przetwarzania danych do zarządzania lub administrowania nieruchomościami, wykonania zawartych umów
oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora dla wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b i lit. f RODO). W zakresie pozostałych przetwarzanych danych osobowych podstawę prawną ich przetwarzania stanowi Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Administrator przetwarza Państwa dane w szczególności na podstawie i w oparciu o przepisy:

 • ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
 • ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 • ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

oraz innych ustaw i aktów prawnych, w tym również Statutu Spółdzielni.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w szczególności w zakresie koniecznym
i niezbędnym do:

 • zarządzania lub administrowania nieruchomościami,
 • wykonania umów cywilno-prawnych (np. najem, dzierżawa, itd.),
 • budowania budynków w celu wynajmowania, sprzedaży lub ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych lub użytkowych, praw odrębnej własności lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowych udziałów
  we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,
 • prowadzenia na rzecz swoich członków i mieszkańców działalności społecznej, oświatowej
  i kulturalnej,
 • wykonywania usług remontowych, porządkowych, konserwacyjnych, swoich zasobów
  oraz mienia powierzonego,
 • wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.: wystawianie
  i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych; udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i wnioski,
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty, ponagleń, przypomnień, składanie pozwów o zapłatę i innych dokumentów procesowych niezbędnych do dochodzenia roszczeń,
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje
  to w szczególności raportowanie, planowanie, budżetowanie na lata kolejne, itd.

4.      Okres przechowywania danych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, umów, aktów prawnych oraz uzasadnionego interesu administratora w postaci archiwizowania tych dokumentów zgodnie z obowiązującą w Spółdzielni instrukcją kancelaryjną,
a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych
z usługami, z których Państwo korzystają oraz wynikających z przepisów prawa powszechnego.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

5.      Odbiorcy danych.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane podmiotom administracji samorządowej i rządowej oraz innym organom władzy publicznej, a także podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych zgodnie z ich kompetencjami i uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa.

Państwa dane mogą być również przekazywane:

 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, w celu wykonywania ciążących na nas czynności, w szczególności:
  • podwykonawcom wspierającym nas w wykonaniu usług np. remontowych, budowlanych, porządkowych, konserwacyjnych, czy też związanych z odczytem
   i rozliczaniem mediów,
  • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
 • innym administratorom danych:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom prowadzącym działalność bankową lub płatniczą,
  • podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową.

6.      Prawa osób, których dane dotyczą.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych osobowych na warunkach wynikających
z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

7.      Obowiązek podania danych.

W przypadku danych osobowych, których podstawą pozyskania i przetwarzania jest wymóg ustawowy lub umowny wynikający z przepisów prawa, osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu
w zasobach zarządzanych lub administrowanych przez Spółdzielnię jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania tych danych może być uniemożliwienie lub utrudnienie wykonania
przez Spółdzielnię obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz zawarcia i wykonywania
przez Spółdzielnię tych umów.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody zainteresowanego, podanie tych danych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania tych danych może być uniemożliwienie lub utrudnienie wykonania przez Spółdzielnię w sposób poprawny obowiązków umownych lub obowiązków związanych ze świadczeniem usług,
w szczególności w zakresie kontaktu z Państwem oraz zarządzania i administrowania lokalami. Udzieloną zgodę może Pani/Pan w dowolnym momencie cofnąć.

8.      Informacja o profilowaniu i zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
oraz przekazywaniu danych do państw trzecich.

We wskazanych wyżej celach przetwarzania danych Administrator nie będzie dokonywał profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań. Państwa dane nie będą przetwarzane i wykorzystywane w celach marketingowych.

Administrator danych nie będzie przekazywał posiadanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Pliki do pobrania
Inspektor Ochrony Danych » zobacz/pobierz

« powrót