Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

01-03-2024

Przetarg na wykonanie remontu balkonów w budynkach przy ul. Nadstawnej 56, Sienkiewicza 9, 14 w Biłgoraju.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że ogłasza przetarg na  wykonanie remontu balkonów w budynkach  przy ul. Nadstawnej 56, Sienkiewicza 9, 14 w Biłgoraju.

Sposób wykonania i szczegółowy zakres robót określają przedmiary i ślepe kosztorysy na każdy z budynków.

Wymagany okres gwarancji – min. 3 lata.

Termin zakończenia robót – 15.10.2024r.

Cena winna obejmować prace porządkowe (w tym wywiezienie zdemontowanych elementów, gruzu). Spółdzielnia zapewnia możliwość korzystania z wody i prądu do realizacji zadania.

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o przedłożenie (bez VAT):

·         kosztu wykonania całości robót w budynkach wg systemu PCI wraz z kosztorysem ofertowym szczegółowym według załączonego przedmiaru robót (z podaniem cen jednostkowych pozycji oraz nośników kosztów),

·         okresu gwarancji na zastosowane materiały i wykonane prace,

·         terminu rozpoczęcia prac,

·         terminu płatności faktury (min. 14 dni).

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić certyfikaty jakości lub aprobaty techniczne zastosowanych materiałów.

 

Do wyliczenia kosztu całości prac należy przyjąć podany zakres.

Rozliczenie ostateczne zostanie ustalone na podstawie obmiaru i kosztorysu powykonawczego wg ofertowych cen materiałów i nośników kosztów . Dopuszczamy możliwość zastosowania innych materiałów niż wskazanych w przedmiarze o parametrach co najmniej takich jak wskazane materiały po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru (należy dołączy aprobaty techniczne).

Dopuszczamy możliwość składania ofert na poszczególne budynki.

W przypadku zainteresowania przetargiem prosimy o wpłatę wadium na budynki na które będzie składana oferta w wysokości odpowiednio:

 

     

wadium

1.

Nadstawna 56

 

4570

2.

Sienkiewicza 14

 

4020

3.

Sienkiewicza 9

 

2645

 

W przypadku złożenia oferty na wszystkie budynki należy wpłacić wadium w wysokości

8050 zł.

Wpłatę wadium należy dokonywać na konto w BS Biłgoraj nr 69960200070000025720000004 .

 

Zwrot wadium dla oferentów nie wybranych w przetargu następuje niezwłocznie po wyborze wykonawcy w terminie max do 7 dni roboczych od daty wyboru wykonawcy.

W przypadku rezygnacji wybranego wykonawcy z wykonywania prac będących przedmiotem postępowania przetargowego wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

Po podpisaniu umowy z wykonawcą kwota wadium zostaje na rachunku Spółdzielni jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaje zwrócona w nominale po upływie terminu gwarancji, nie później jednak niż po upływie 3 lat. W przypadku stwierdzenia niedoróbek lub wad wykonawczych czas zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaje przedłużony do terminu wykonania zausterkowanych robót. Zwrot w/w kwoty następuje po usunięciu usterek, w ciągu 14 dni po spisaniu notatki o ich usunięciu. W przypadku nie usunięcia usterek w terminie wyznaczonym w protokole odbioru kwota ta nie jest zwracana wykonawcy.

Do oferty należy dołączyć pod rygorem nieważności oferty :

1.Oświadczenie o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania określonych prac.

2.Oświadczenia o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia , a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

3.Referencje

4.Wykaz wykonywanych robót.

5.Oświadczenia , że w stosunku do Państwa firmy nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe ,lub nie ogłoszono upadłości.

6.Oświadczenie , że nie ma prawomocnego wyroku za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

7.Kserokopię wpłaty wadium.

8.Oświadczenie RODO (zgodnie z załącznikiem).

Oferty należy składać do dnia 20.03.2024 roku do godziny 1200 (decyduje termin wpływu do Spółdzielni) w zaklejonych kopertach w sekretariacie Spółdzielni z adnotacją „oferta na wykonanie remontu balkonów”. Otwarcie ofert nastąpi 20.03.2024r. o godz. 1215 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


 

Pliki do pobrania
RODO » zobacz/pobierz
Nadstawna 56 - kosztorys ofertowy. » zobacz/pobierz
Sienkiewicza 14 - kosztorys ofertowy. » zobacz/pobierz
Sienkiewicza 9 - kosztorys ofertowy. » zobacz/pobierz

« powrót