Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

21-02-2024

Przetarg na wykonanie remontu kominów w budynkach przy ul. Cegielnianej 25, Kościuszki 97 i Piłsudskiego 62 III - V kl. w Biłgoraju.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że ogłasza przetarg na wykonanie remontu kominów w budynkach przy ul. Cegielnianej 25, Kościuszki 97 i Piłsudskiego 62 III - V kl. w Biłgoraju.

1. Zakres prac obejmujących remont kominów;

- zabezpieczenie połaci dachowej w obrębie remontowanych kominów przed uszkodzeniem pokrycia papowego,

- demontaż istniejących rur PCV,

- naprawa czapek kominowych (w bud. Pił. 62 wzmocnienie czapki betonowej przez uzupełnienie betonem),

- przewiert czapek kominowych wiertnicą diamentową Fi 130 – 200 mm średnica w zależności od potrzeb,

- docieplenie bocznych ścian kominów wełną mineralną gr. 5 cm, pokrycie z blachy powlekanej T 7 montowanej na ruszcie drewnianym i montaż narożników z blachy płaskiej,

- montaż nasad kominowych na stałe do istniejących kominów,

- montaż turbowentów wykonanych z blachy aluminiowej.

Nasady należy wykonać na podstawie przykładowego schematu (zał. nr 1).

Zainteresowanych zapraszamy do przeprowadzenia wizji lokalnej.

 

 

W cenie całości prac należy uwzględnić przegląd przewodów wentylacyjnych   a  w szczególności:

a/  sprawdzenie ogólnego stanu technicznego przewodów wentylacyjnych na całej ich długości wraz z badaniem siły ciągu / podciśnienie / przewodów wentylacyjnych,

b/  sprawdzenie występowania właściwych nawiewów w drzwiach łazienek i ubikacji wraz z poinformowaniem użytkownika lokalu o blokadach kratek wentylacyjnych poprzez np. – zabudowy szafek, podwieszone sufity itp.,

c/  sporządzenie opinii kominiarskiej z dokonanej kontroli z opisem usterek i nieprawidłowości, podaniem przyczyn ich powstania oraz propozycji dotyczących ich usunięcia. Opinię Wykonawca sporządza dla każdego lokalu oddzielnie i podpisaną przez właściciela bądź najemcę lokalu przekazuje użytkownikowi lokalu oraz Spółdzielni Mieszkaniowej podczas odbioru końcowego zadania.

Należy przedstawić dwie wersje wykonania nasad kominowych z stali o grubości 0,5mm ocynkowanej i nierdzewnej.  W koszcie prac należy również uwzględnić wyprowadzenie wywiewek kanalizacji sanitarnej poza obręb nasad kominowych.

W zadaniu należy uwzględnić również zabezpieczenie przed dostawaniem się wody opadowej do przewodów kominowych oraz roboty porządkowe.

Termin wykonania: do 02.10. 2024 r. Okres gwarancji minimum 3 lata.

 

2. W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o przedłożenie :

- koszt wykonania całości prac w dwóch wersjach wykonania nasad z stali ocynkowanej i stali nierdzewnej(bez VAT)

- nośniki kosztów w przypadku robót dodatkowych,

- okresu gwarancji na zastosowane materiały i wykonane prace,

- terminu rozpoczęcia prac,

- terminu płatności faktury (nie mniej niż 14 dni).

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

Rozliczenie ostateczne nastąpi po zgłoszeniu o zakończeniu i odbiorze robót.

W przypadku zainteresowania przetargiem prosimy o wpłatę wadium w wysokości 5050 zł na konto w BS Biłgoraj nr 69960200070000025720000004.

Zwrot wadium dla oferentów nie wybranych w przetargu następuje niezwłocznie po wyborze wykonawcy w terminie max do 7 dni roboczych od daty wyboru wykonawcy.

W przypadku rezygnacji wybranego wykonawcy z wykonywania prac będących przedmiotem postępowania przetargowego wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

Po podpisaniu umowy z wykonawcą kwota wadium zostaje na rachunku Spółdzielni jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaje zwrócona w nominale po upływie terminu gwarancji, nie później jednak niż po upływie 3 lat. W przypadku stwierdzenia niedoróbek lub wad wykonawczych czas zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaje przedłużony do terminu wykonania zausterkowanych robót. Zwrot w/w kwoty następuje po usunięciu usterek, w ciągu 14 dni po spisaniu notatki o ich usunięciu. W przypadku nie usunięcia usterek w terminie wyznaczonym w protokole odbioru kwota ta nie jest zwracana wykonawcy.

Do oferty należy dołączyć pod rygorem nieważności oferty :

1. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania określonych prac.

2. Oświadczenia o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia , a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

3. Referencje

4. Wykaz wykonywanych robót.

5. Oświadczenia , że w stosunku do Państwa firmy nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe ,lub nie ogłoszono upadłości.

6. Oświadczenie , że nie ma prawomocnego wyroku za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

7. Kserokopię wpłaty wadium.

8. Oświadczenie RODO (zgodnie z załącznikiem).

Oferty należy składać do dnia 14.03.2024 roku do godziny 12 00 (decyduje termin wpływu do Spółdzielni) w zaklejonych kopertach w sekretariacie Spółdzielni z adnotacją „Oferta na remont kominów”. Na kopertach winny być dane wykonawcy – jego nazwa i adres. Otwarcie ofert nastąpi 14.03.2024r. o godz. 1215 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania
RODO » zobacz/pobierz
Załącznik nr 1 » zobacz/pobierz

« powrót