Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

06-02-2023

Przetarg na remont parkingów chodników i dróg przy budynkach Sikorskiego 12, 14, Poprzeczna 16 w Biłgoraju.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że ogłasza przetarg na remont parkingów chodników i dróg przy budynkach Sikorskiego 12, 14, Poprzeczna 16 w Biłgoraju.

Sposób wykonania i szczegółowy zakres robót określają: przedmiar robót – etap II i specyfikacja techniczna „wykonanie robót remontowych i przebudowa układu komunikacyjnego osiedla mieszkaniowego ul. Sikorskiego/Poprzeczna w Biłgoraju”.

W/w dokumenty są przedstawione w załącznikach.

 

Wymagany okres gwarancji – min. 3 lata.

Termin zakończenia robót – 01.11.2023r.

Cena winna obejmować prace porządkowe i wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej z wyliczeniem powierzchni remontowanych nawierzchni.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o przedłożenie (bez VAT):

·         kosztu wykonania zadania wraz z kosztorysem ofertowym szczegółowym według załączonego przedmiaru robót (z podaniem stawki roboczogodziny oraz nośników kosztów),

·         okresu gwarancji na zastosowane materiały i wykonane prace,

·         terminu rozpoczęcia prac,

·         terminu płatności faktury (min. 14 dni).

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić certyfikaty jakości lub aprobaty techniczne zastosowanych materiałów.

 

Do wyliczenia kosztu całości prac należy przyjąć podany zakres.

Rozliczenie ostateczne zostanie ustalone na podstawie obmiaru i kosztorysu powykonawczego wg ofertowych cen materiałów i nośników kosztów . Dopuszczamy możliwość zastosowania innych materiałów niż wskazanych w dokumentacji technicznej o parametrach co najmniej takich jak wskazane materiały po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru (należy dołączy aprobaty techniczne).

W przypadku zainteresowania przetargiem prosimy o wpłatę wadium w wysokości 8700zł.

Wpłaty należy dokonać na konto w BS Biłgoraj nr 69 9602 0007 0000 0257 2000 0004.

 

Zwrot wadium dla oferentów nie wybranych w przetargu następuje niezwłocznie po wyborze wykonawcy w terminie max do 7 dni roboczych od daty wyboru wykonawcy.

W przypadku rezygnacji wybranego wykonawcy z wykonywania prac będących przedmiotem postępowania przetargowego wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

Po podpisaniu umowy z wykonawcą 50% kwoty wadium zostaje zwrócone wykonawcy na wskazane przez niego konto w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania. Pozostała kwota zostaje na rachunku Spółdzielni jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaje zwrócona w nominale po upływie terminu gwarancji, nie później jednak niż po upływie 3 lat. W przypadku stwierdzenia niedoróbek lub wad wykonawczych czas zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaje przedłużony do terminu wykonania zausterkowanych robót. Zwrot w/w kwoty następuje po usunięciu usterek w ciągu 14 dni po spisaniu notatki o ich usunięciu. W przypadku nie usunięcia usterek w terminie wyznaczonym w protokole odbioru kwota ta nie jest zwracana wykonawcy.

Do oferty należy dołączyć pod rygorem nieważności oferty :

1.Oświadczenie o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania określonych prac.

2.Oświadczenia o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia , a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

3.Referencje

4.Wykaz wykonywanych robót.

5.Oświadczenia , że w stosunku do Państwa firmy nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe ,lub nie ogłoszono upadłości.

6.Oświadczenie , że nie ma prawomocnego wyroku za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

7.Kserokopię wpłaty wadium.

8.Oświadczenie RODO (zgodnie z załącznikiem).

Oferty należy składać do dnia 01.03.2023 roku do godziny 12 00 (decyduje termin wpływu do Spółdzielni) w zaklejonych kopertach w sekretariacie Spółdzielni z adnotacją „oferta na wykonanie remontu parkingów, chodników i dróg”. Otwarcie ofert nastąpi 01.03.2023r. o godz. 1215 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


 

Pliki do pobrania
RODO » zobacz/pobierz
Projekt wykonawczy » zobacz/pobierz
Przedmiar robót » zobacz/pobierz

« powrót