Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

04-07-2019

Ogłoszenie dotyczące rozliczeń kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że podczas odczytów  wodomierzy w mieszkaniach zostało zarejestrowane miedzy innymi działanie elektromagnesów, przepływy wsteczne wody, uszkodzenia wodomierzy. Będziemy sprawdzać wszystkie informacje o nieprawidłowościach. Przypominamy mieszkańcom naszych zasobów , że będziemy stosować się do uregulowań zawartych w obowiązujących ustawach a także zawartych w statucie i regulaminach. W szczególności prosimy o zapoznanie się z  „Zasadami rozliczania kosztów wody i odprowadzenia ścieków” (strona internetowa spółdzielni, zakładka – podstawy prawne).

 Podajemy tylko niektóre zapisy:

§ 4 Do obowiązków użytkownika należy :

1.      udostępnienie lokalu do, sprawdzenia i wymiany wodomierzy, oraz przekazywania Spółdzielni informacji o zauważonych uszkodzeniach wodomierzy.,

2.      uzyskanie zgody Spółdzielni na czasowe rozplombowanie i demontaż wodomierza w celu przeprowadzenia prac remontowych w lokalu,

3.      zgłoszenie administracji Spółdzielni zakończenia robót, o których mowa w ust. 2 celem ponownego montażu i plombowania wodomierza. Kosztami rozplombowania                        i ponownego plombowania oraz ewentualnego demontażu i montażu wodomierza obciążany jest użytkownik lokalu,

4.      utrzymanie we właściwym stanie technicznym należących do niego urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

5.      nadzorowanie i utrzymanie we właściwym stanie technicznym pomieszczenia i miejsca , w którym zainstalowane są wodomierze oraz ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem,

6.      kontrolowanie sprawności wodomierzy zainstalowanych w lokalu,

7.      natychmiastowe powiadomienie Spółdzielni o stwierdzeniu zerwania plomby lub osłon z wodomierza , uszkodzenie wodomierza , a w szczególności braku wskazań zużycia wody,

8.      udostępnienie lokalu osobom upoważnionym przez Zarząd Spółdzielni w celu dokonania odczytu wskazań wodomierzy lub kontroli instalacji urządzeń.

§ 6 1.W wyniku stwierdzenia przez Spółdzielnię niesprawności któregokolwiek z wodomierzy (usterki technicznej, pojawienie się kodu błędu – podejrzenie manipulacji, wodomierz do wymiany itp.)  użytkownik lokalu zobowiązany jest w terminie do 30 dni usunąć awarię. Za bieżący okres rozliczeniowy ilość pobranej wody rozlicza się wg. zasad określonych w punkcie 2. Nie dotrzymanie terminu spowoduje rozliczenie lokalu wg. zużycia  jak dla lokali nieopomiarowanych.

2. Do czasu usunięcia niesprawności wodomierza, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego  zużycia za  ostatni okres rozliczeniowy poprzedzający uszkodzenie. Koszty usunięcia niesprawności, legalizacji bądź wymiany wodomierzy ponosi użytkownik.

§ 7 Jeżeli zostanie stwierdzone przez Spółdzielnię celowe działanie np. przy użyciu elektromagnesu ,pobieranie wody poza zaplombowanymi wodomierzami, zerwanie plomb, uszkodzenie wodomierzy- za cały ostatni okres rozliczeniowy ,oraz do czasu wymiany lub legalizacji wodomierzy lokal rozlicza się wg zużycia jak dla lokali nieopomiarowanych  bez możliwości korekty.

Lokale nieopomiarowane rozlicza się następująco:

- dla budynków z instalacją zimnej wody – 6m3 na 1 osobę miesięcznie

- dla budynków z instalacją ciepłej wody - 9m3 na 1 osobę miesięczne.

Ponadto zgodnie z „Regulaminem rozliczania gospodarki cieplnej” koszty ciepła dostarczonego w ciepłej wodzie w przypadku uszkodzenia wodomierza rozlicza się przyjmując 3m3 ciepłej wody na osobę miesięcznie.

 

 

« powrót