Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Podstawy prawne

25-05-2018

RODO

Obowiązek informacyjny

            Realizując art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuję, iż  w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych członków Spółdzielni oraz osób nie będących członkami Spółdzielni

Administratorem Danych Osobowych jest 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łada" w Biłgoraju, ul. 3 Maja 40, 23-400 Biłgoraj

 

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod  adresem e-mail iod.smlada@onet.pl  lub bezpośrednio w biurze Administratora.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych w Statucie Spółdzielni oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa (ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Dz. U. z 2018 r. poz. 845, ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Dz. U. z  2017 r. poz. 1560 z późn. zm., ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Dz. U. z 2018 r. poz. 716), związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, prowadzeniem działalności związanej z remontem, konserwacją i użytkowaniem stałych i tymczasowych obiektów budowlanych. Ponadto Spółdzielnia przetwarza dane osobowe gromadzone przez monitoring wizyjny – wizerunek, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom fizycznym przebywającym na terenie Spółdzielni.
 3. Dane osobowe  mieszkańców Spółdzielni przetwarzane są na podstawie obowiązujących ww. przepisów prawa, Statutu Spółdzielni lub na podstawie zawartej umowy (art 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez monitoring jest art 6 ust 1 litera f) Rozporządzenia, tj. usprawiedliwiony cel administratora - zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób fizycznych przebywającym na terenie Spółdzielni oraz ochrona mienia.
 4. Dane osobowe będą  przetwarzane przez cały okres członkostwa w Spółdzielni/obowiązywania umowy/zamieszkiwania w lokalach zarządzanych przez Spółdzielnię, w tym również przez okres wypełniania obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Dane pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
 5. Podanie danych osobowych przez członków Spółdzielni w zakresie wskazanym w Statucie Spółdzielni jest obowiązkowe, w szerszym jest dobrowolne na podstawie udzielonej zgody.
 6. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łada" w Biłgoraju nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje ich profilowania.
 8. W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu:
 9. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 10. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 11. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 12. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 13. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 14. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
 15. w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody
  (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 16. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
« powrót