Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

27-09-2019

Przetarg na najem lokalu przy ul.Nadstawna 56A w Biłgoraju.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że istnieje możliwość najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego wBiłgoraju przy
ul. Nadstawnej 56A
o powierzchni użytkowej 223,41 m2 wraz z powierzchnią piwnicy 26,60 m2.

Chętnych prosimy o składanie ofert w zaklejonych kopertach z podaniem branży oraz stawki eksploatacji netto za 1 m2.
Minimalna stawka za powierzchnię użytkową 7,90 zł/m2 +VAT plus media oraz za powierzchnię piwnicy 1 zł/m2.
Przed przystąpieniem do przetargu należy uiścić wadium w kwocie 6000 zł
na konto nr 53 9602 0007 0000 0257 2000 0001, a kserokopię wpłaty należy dołączyć do oferty.

          Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Przetarg na najem lokalu Biłgoraj ul. Nadstawna 56A” należy składać w sekretariacie Spółdzielni
do dnia 15.10.2019 do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2019 o godz. 12.15

Przetarg może być unieważniony lub odwołany bez podania przyczyny.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119   z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

·        administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” z siedziba przy ul. 3 Maja 40, 23-400 Biłgoraj;, smlada@poczta.onet.pl; 84 688–29–30;

·        kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez za pośrednictwem adresu e-mail: smlada@poczta.onet.pllub pisemnie na adres siedziby administratora;

·        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 6 lit. bRODO w celu związanym  z przeprowadzeniem postępowania o najem lokalu prowadzonym w trybie przetargu ofertowego oraz zawarciem i wykonaniem umowy z wybranym wykonawcą,

·        odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania przetargowego;  

·        Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

·        w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

·        w zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan:

-       dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii na postawie art. 15 RODO;

-       sprostowania (poprawiania) swoich danych na postawie art. 16 RODO;

-       usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO;

-       ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;

-       przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;

Zdjęcia dla wpisu

« powrót