Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

16-11-2023

Przetarg na wykonanie malowania klatek schodowych w budynkach przy ul. Cegielnianej 11, 27, Piłsudskiego 32 w Biłgoraju.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że ogłasza przetarg na  wykonanie malowania klatek schodowych w budynkach  przy ul. Cegielnianej 11, 27, Piłsudskiego 32 w Biłgoraju.

Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót (zał. nr 1, 2, 3). Sposób wykonania został przedstawiony na zdjęciach (zał. nr 4, 5). Kolorystyka jest ustalana na podstawie opinii mieszkańców.

Wymagany okres gwarancji – min. 3 lata.

Termin zakończenia robót – 15.04.2024r.

Cena winna obejmować prace porządkowe.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o przedłożenie (bez VAT):

·         kosztu wykonania całości robót w budynkach wraz z kosztorysem ofertowym szczegółowym według załączonego przedmiaru robót (z podaniem cen jednostkowych pozycji oraz nośników kosztów),

·         okresu gwarancji na zastosowane materiały i wykonane prace,

·         terminu rozpoczęcia prac,

·         terminu płatności faktury (min. 14 dni).

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić certyfikaty jakości lub aprobaty techniczne zastosowanych materiałów.

 

Do wyliczenia kosztu całości prac należy przyjąć podany zakres.

Rozliczenie ostateczne zostanie ustalone na podstawie obmiaru i kosztorysu powykonawczego wg ofertowych cen materiałów i nośników kosztów . Dopuszczamy możliwość zastosowania innych materiałów niż wskazanych w przedmiarze o parametrach co najmniej takich jak wskazane materiały po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru (należy dołączy aprobaty techniczne).

Dopuszczamy możliwość składania ofert na poszczególne budynki.

W przypadku zainteresowania przetargiem prosimy o wpłatę wadium na zadania na które będzie składana oferta w wysokości odpowiednio:

 

 

L.p

Adres

 

wadium

1.

Ceg.11

 

2400

2.

Ceg. 27

 

2900

3.

Piłsudskiego 32

1800

 

 

 

 

 

W przypadku złożenia ofert na wszystkie zadania prosimy o wpłatę wadium w wysokości 4700 zł.Wpłaty należy dokonać na konto w BS Biłgoraj nr 69960200070000025720000004 przed złożeniem oferty.

 

Zwrot wadium dla oferentów nie wybranych w przetargu następuje niezwłocznie po wyborze wykonawcy w terminie max do 7 dni roboczych od daty wyboru wykonawcy.

W przypadku rezygnacji wybranego wykonawcy z wykonywania prac będących przedmiotem postępowania przetargowego wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

Po podpisaniu umowy z wykonawcą 50% kwoty wadium zostaje zwrócone wykonawcy na wskazane przez niego konto w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania. Pozostała kwota zostaje na rachunku Spółdzielni jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaje zwrócona w nominale po upływie terminu gwarancji, nie później jednak niż po upływie 3 lat. W przypadku stwierdzenia niedoróbek lub wad wykonawczych czas zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaje przedłużony do terminu wykonania zausterkowanych robót. Zwrot w/w kwoty następuje po usunięciu usterek w ciągu 14 dni po spisaniu notatki o ich usunięciu. W przypadku nie usunięcia usterek w terminie wyznaczonym w protokole odbioru kwota ta nie jest zwracana wykonawcy.

Do oferty należy dołączyć pod rygorem nieważności oferty :

1.Oświadczenie o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania określonych prac.

2.Oświadczenia o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia , a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

3.Referencje

4.Wykaz wykonywanych robót.

5.Oświadczenia , że w stosunku do Państwa firmy nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe ,lub nie ogłoszono upadłości.

6.Oświadczenie , że nie ma prawomocnego wyroku za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

7.Kserokopię wpłaty wadium.

8.Oświadczenie RODO (zgodnie z załącznikiem).

Oferty należy składać do dnia 06.12.2023 roku do godziny 12 00 (decyduje termin wpływu do Spółdzielni) w zaklejonych kopertach w sekretariacie Spółdzielni z adnotacją „oferta na wykonanie malowania klatek”. Otwarcie ofert nastąpi 06.12.2023r. o godz. 1210 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Pliki do pobrania
RODO » zobacz/pobierz
Załącznik Nr 1-Cegielniana 11 » zobacz/pobierz
Załącznik Nr 2-Cegielniana 27 » zobacz/pobierz
Załącznik Nr 3-Piłsudskiego 32 » zobacz/pobierz
Załącznik Nr 4 » zobacz/pobierz
Załącznik Nr 5 » zobacz/pobierz

« powrót