Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

01-07-2022

PRZETARG NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO W GORAJU.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju ogłasza przetarg na zakup  

 i dostawę lekkiego oleju opałowego do kotłowni zlokalizowanych w Goraju 
Rynek 600 – lecia 2 i przy   ul. Frampolska 27 na sezon grzewczy 2022/2023 i 2023/2024.

Przewidywana ilość ok. 35 000 l na sezon grzewczy. Dostawy jednorazowe ok. 8 000 – 12 000 l.  Do każdej dostawy winno być załączone świadectwo jakości.

 

Prosimy podać cenę tj. cena powinna zawierać – cenę brutto PKN ORLEN  z dnia dostawy plus narzut brutto zastosowany dla Spółdzielni w przeliczeniu na 1 l, termin realizacji zamówienia, oraz sposób zapłaty (nie przewidujemy przedpłat).

 

W przypadku zainteresowania przetargiem prosimy o wpłatę wadium w wysokości 3000 zł  na konto w BS Biłgoraj nr 53 9602 0007 0000 0257 2000 0001 do dnia  11.08.2022 r.

 

Zwrot wadium dla oferentów nie wybranych w przetargu następuje niezwłocznie po wyborze wykonawcy w terminie max do 5 dni od daty wyboru wykonawcy.

 

W przypadku rezygnacji wybranego wykonawcy z wykonywania prac będących przedmiotem postępowania przetargowego wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

 

Po podpisaniu umowy z wykonawcą 50% kwoty wadium zostaje zwrócone wykonawcy na wskazane przez niego konto w terminie 5 dni od daty podpisania. Pozostała kwota zostaje na rachunku Spółdzielni jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaje zwrócona z chwilą wykonania umowy.

 

      Do oferty należy dołączyć pod rygorem nieważności oferty :

1.      Oświadczenie o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania określonych prac.

2.      Oświadczenia o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia , a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

3.      Referencje

4.      Wykaz wykonywanych robót.

5.      Oświadczenia, że w stosunku do Państwa firmy nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe ,lub nie ogłoszono upadłości.

6.      Oświadczenie, że nie ma prawomocnego wyroku za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

7.      Kserokopię wpłaty wadium.

8.      Oświadczenie RODO (zgodnie z załącznikiem).

 

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni w terminie do 12.08.2022 r do godz. 12.00 (decyduje termin wpływu do Spółdzielni)w zaklejonychkopertach w sekretariacie Spółdzielni z adnotacją „Oferta na dostawę oleju opałowego”. Otwarcie ofert nastąpi 12.08.2022 r. o godz. 12.15 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania
RODO » zobacz/pobierz

« powrót