Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

17-03-2021

Przetarg na wykonanie remontu kominów w budynkach przy ul. Nadstawnej 30A, Kościuszki 122 i Skłodowskiej 3 w Biłgoraju.

      Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że ogłasza przetarg na wykonanie remontu kominów w budynkach przy ul. Nadstawnej 30A, Kościuszki 122 i Skłodowskiej 3 w Biłgoraju.

1. Zakres prac obejmujących remont kominów;

- zabezpieczenie połaci dachowej w obrębie remontowanych kominów przed uszkodzeniem pokrycia papowego,

- demontaż istniejących rur PCV, metalowych z blachy ocynkowanej, oraz wywietrzaków dachowych cylindrycznych,

- przewiert czapek kominowych wiertnicą diamentową Fi 130 – 200 mm średnica w zależności od potrzeb

- zamurowanie bocznych wylotów kanałów wentylacyjnych,

- docieplenie bocznych ścian kominów wełną mineralną, pokrycie z blachy powlekanej T 7,

- montaż nasad kominowych na stałe do istniejących kominów,

Nasady należy wykonać na podstawie przykładowego schematu - dotyczy to komina z sześcioma przewodami wentylacyjnymi.

W tabelce podajemy przybliżone wymiary czapek kominowych na poszczególnych budynkach. Przed realizacją zadania należy dokonać pomiarów z natury.

 

Lp.

Adres

Wymiary czapek   w cm

Ilość kominów

1

ul. Kościuszki 122

105 x 420

2

1

ul. Skłodowskiej 3

102 x 402

2

1

ul. Nadstawna 30A

56 x 315

1

2

 

145 x 62

1

3

 

110 x 62

1

4

 

96 x 60

1

5

 

270 x 60

1

6

 

138 x 60

1

7

 

208 x 60

1

8

 

289 x 61

1

9

 

132 x 60

1

10

 

130 x 71

1

11

 

125 x 61

1

12

 

122 x 61

1

13

 

125 x 71

1

 

 

Nasady kominowe należy wykonać z blachy kwasoodpornej gr. 0,5 mm.

Zastosować nasady kominowe CRNI 1.4301 z kulą obrotową Ø 300 mm.

W cenie całości prac należy uwzględnić przegląd przewodów wentylacyjnych                     a  w szczególności:

a/  sprawdzenie ogólnego stanu technicznego przewodów wentylacyjnych na całej ich długości wraz z badaniem siły ciągu / podciśnienie / przewodów wentylacyjnych,

b/  sprawdzenie występowania właściwych nawiewów w drzwiach łazienek i ubikacji wraz z poinformowaniem użytkownika lokalu o blokadach kratek wentylacyjnych poprzez np. – zabudowy szafek, podwieszone sufity itp.,

c/  sporządzenie opinii kominiarskiej z dokonanej kontroli z opisem usterek i nieprawidłowości, podaniem przyczyn ich powstania oraz propozycji dotyczących ich usunięcia. Opinię Wykonawca sporządza dla każdego lokalu oddzielnie i podpisaną przez właściciela bądź najemcę lokalu przekazuje użytkownikowi lokalu oraz Spółdzielni Mieszkaniowej podczas odbioru końcowego zadania.

W zadaniu należy uwzględnić również zabezpieczenie przed dostawaniem się wody opadowej do przewodów kominowych, oraz roboty porządkowe i wywiezienie zdemontowanych materiałów na bazę Spółdzielni – elementy metalowe, pozostałe materiały zutylizować.

Termin wykonania: do 1.10. 2021 r. Okres gwarancji minimum 3 lata.

2. W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o przedłożenie :

- koszt wykonania całości prac z podziałem na poszczególne budynki (bez VAT)

- nośniki kosztów w przypadku robót dodatkowych,

- okresu gwarancji na zastosowane materiały i wykonane prace,

- terminu rozpoczęcia prac,

- terminu płatności faktury.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

Rozliczenie ostateczne nastąpi po zgłoszeniu o zakończeniu i odbiorze robót.

W przypadku zainteresowania przetargiem prosimy o wpłatę wadium w wysokości 2480 zł na konto w BS Biłgoraj nr 69960200070000025720000004 do dnia  14.04.2021r.

Zwrot wadium dla oferentów nie wybranych w przetargu następuje niezwłocznie po wyborze wykonawcy w terminie max do 7 dni roboczych od daty wyboru wykonawcy.

W przypadku rezygnacji wybranego wykonawcy z wykonywania prac będących przedmiotem postępowania przetargowego wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

Po podpisaniu umowy z wykonawcą 50% kwoty wadium zostaje zwrócone wykonawcy na wskazane przez niego konto w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania. Pozostała kwota zostaje na rachunku Spółdzielni jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaje zwrócona w nominale po upływie terminu gwarancji, nie później jednak niż po upływie 3 lat. W przypadku stwierdzenia niedoróbek lub wad wykonawczych czas zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaje przedłużony do terminu wykonania zausterkowanych robót. Zwrot w/w kwoty następuje po usunięciu usterek w ciągu 14 dni po spisaniu notatki o ich usunięciu. W przypadku nie usunięcia usterek w terminie wyznaczonym w protokole odbioru kwota ta nie jest zwracana wykonawcy.

Do oferty należy dołączyć pod rygorem nieważności oferty :

1. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania określonych prac.

2. Oświadczenia o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia , a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

3. Referencje

4. Wykaz wykonywanych robót.

5. Oświadczenia , że w stosunku do Państwa firmy nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe ,lub nie ogłoszono upadłości.

6. Oświadczenie , że nie ma prawomocnego wyroku za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

7. Kserokopię wpłaty wadium.

8. Oświadczenie RODO (zgodnie z załącznikiem).

Oferty należy składać do dnia 15.04.2021 roku do godziny 12 00 (decyduje termin wpływu do Spółdzielni) w zaklejonych kopertach w sekretariacie Spółdzielni z adnotacją „Oferta na remont kominów”. Otwarcie ofert nastąpi 15.04.2021r. o godz. 1215 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania
RODO » zobacz/pobierz
schemat nasady kominowej » zobacz/pobierz

« powrót