Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

25-02-2020

Przetarg na docieplenia budynków Sienkiewicza 2 ściana północna oraz Pl. Wolności 5.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju ogłasza przetarg na wykonanie docieplenia budynków:

w Biłgoraju ul. Sienkiewicza 2 ściana północna oraz Pl. Wolności 5.

W związku z powyższym poszukujemy wykonawców docieplenia budynków metodą lekką mokrą.

Sposób wykonania i szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót – załączniki nr 1 i 2.

 

 

Zadanie obejmuje również prace porządkowe oraz przewiezienie materiałów po rozbiórce nadających się do ponownego wbudowania (np. blachę ) na bazę spółdzielni w Biłgoraju przy ul. Nadstawnej 52.

Wymagany minimalny okres gwarancji – 3 lata.

Wymagany minimalny okres gwarancji na porażenia mikrobiologiczne – 6 lat.

Termin wykonania : do 01.10.2020 r.

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o przedłożenie:

  • kosztorysów ofertowych szczegółowych według załączonych przedmiarów robót (z podaniem cen jednostkowych pozycji oraz nośników kosztów),
  • okresu gwarancji na zastosowane materiały i wykonane prace oraz na porażenia mikrobiologiczne,
  • terminu rozpoczęcia prac,
  • terminu płatności faktury.

 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić certyfikaty jakości lub aprobaty techniczne zastosowanych materiałów.

Rozliczenie ostateczne zostanie ustalone na podstawie obmiaru i kosztorysu powykonawczego wg ofertowych cen materiałów i nośników kosztów .

Prosimy o podanie przyjętego systemu docieplenia (wymagana deklaracja zgodności – należy stosować materiały jednego systemu).

W terminie do 18.03.2020r należy wpłacić wadium w wysokości 3650 zł na konto w BS Biłgoraj nr 69960200070000025720000004 (decyduje data wpływu na konto). Dopuszczamy składanie ofert na poszczególne zadania. W takim przypadku wadium wyniesie odpowiednio:

 

 

L.p.

Budynek

Wadium

1.

Sienkiewicza 2

1850

2.

Pl.Wolności 5

3000

 

 

Zwrot wadium dla oferentów nie wybranych w przetargu następuje niezwłocznie po wyborze wykonawcy w terminie max do 7 dni roboczych od daty wyboru wykonawcy.

W przypadku rezygnacji wybranego wykonawcy z wykonywania prac będących przedmiotem postępowania przetargowego wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

Po podpisaniu umowy z wykonawcą 50% kwoty wadium zostaje zwrócone wykonawcy na wskazane przez niego konto w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania. Pozostała kwota zostaje na rachunku Spółdzielni jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaje zwrócona w nominale po upływie terminu gwarancji, nie później jednak niż po upływie 3 lat. W przypadku stwierdzenia niedoróbek lub wad wykonawczych czas zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaje przedłużony do terminu wykonania zausterkowanych robót. Zwrot w/w kwoty następuje po usunięciu usterek w ciągu 14 dni po spisaniu notatki o ich usunięciu. W przypadku nie usunięcia usterek w terminie wyznaczonym w protokole odbioru kwota ta nie jest zwracana wykonawcy.

Prosimy również o załączenie oświadczeń o:

1.Oświadczenie o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania określonych prac (w tym kserokopię uprawnień osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami i aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ).

2.Oświadczenia o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

3.Referencje

4.Wykaz wykonywanych robót.

5.Oświadczenia , że w stosunku do Państwa firmy nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe ,lub nie ogłoszono upadłości.

6.Oświadczenie , że nie ma prawomocnego wyroku za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

7.Kserokopię wpłaty wadium.

8.Oświadczenie RODO (zgodnie z załącznikiem).

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni w terminie do 19.03.2019r. do godz. 12 w zaklejonychkopertach z dopiskiem „ oferta na wykonanie docieplenia” w sekretariacie Spółdzielni (decyduje termin wpływu do Spółdzielni). Otwarcie ofert nastąpi 19.03.2020r. o godz. 1215 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

Pliki do pobrania
Sienkiewicza 2 ściana północna » zobacz/pobierz
oświadczenie RODO » zobacz/pobierz
Plac Wolności 5 » zobacz/pobierz

« powrót