Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

30-01-2020

Przetarg na remont okien.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że poszukuje wykonawcy wymiany okien:

  1. na klatkach schodowych w budynku przy ul. Cegielnianej 13 w Biłgoraju.

Wymagany współczynnik przenikalności okien U≤1,1.

W oknach na klatkach schodowych na pierwszej kondygnacji i na ostatniej należy wstawić nawietrzaki ciśnieniowe (łącznie 4 szt.). Ponadto należy wymienić obróbki blacharskie na z blachy powlekanej. Szerokość obróbek ok. 35cm.

2. w piwnicach budynków ul. 3-go Maja 51, Kościuszki 30, Cegielniana 11, Lubelska 18.

Wymagany współczynnik przenikalności okien U≤1,6. Montowane okna winny mieć możliwość rozszczelnienia i winny zapewnić możliwość cyrkulacji powietrza w korytarzach piwnic. Ponadto należy wymienić obróbki blacharskie na z blachy powlekanej w oknach w których były wcześniej zamontowane tj  w budynku Cegielniana 11(wszystkie okna – szer. ok. 20cm)  i Lubelska 18 (12 szt - szer. ok. 23cm.).

Okna winny mieć wymiary takie jak zainstalowane dotychczas. Wymiary okien  (przybliżone) oraz ich sposoby otwierania zostały przedstawione w tabeli zamieszczonej poniżej.

 

Wymiana okien na klatkach schodowych

 

 

 

 

wys.x szer.

 

opis

     szt

Cegielniana 13

 82x117

dzielone

rozwierne-uchylno/rozw.

10

 

 

 

 

 

Razem

     

10

Wymiana okienek w piwnicach

wys.x szer.

 

 

    szt

3-go Maja 51

 48x55

niedzielone

uchylne

29

 

 45x82

dzielone

rozwierne-uchylno/rozw.

42

Kościuszki 30

 54x87

niedzielone

uchylne

47

Cegielniana 11

 50x80

dzielone

rozwierne-uchylno/rozw.

12

 

 50x50

niedzielone

uchylne

13

Lubelska 18

 54x87

niedzielone

uchylne

14

 

 46x87

niedzielone

uchylne

15

 

 80x82

niedzielone

uchylno-rozw.

2

 

 83x172

dzielone

rozwierne-uchylno/rozw.

1

 

 83x231

dzielone na3

rozw.-rozw.-uchylno/rozw

3

 

 82x200

dzielone

rozwierne-uchylno/rozw.

3

 

 46x140

dzielone

stałe

1

 

 84x110

dzielone

rozwierne-uchylno/rozw.

1

Razem

     

183

 

 

W przypadku zainteresowania przetargiem prosimy o wpłatę wadium w wysokości

2100zł  na konto w BS Biłgoraj nr 69960200070000025720000004 do dnia  19.02.2020r. (decyduje data wpływu na konto).

Zwrot wadium dla oferentów nie wybranych w przetargu następuje niezwłocznie po wyborze wykonawcy w terminie max do 7 dni roboczych od daty wyboru wykonawcy.

W przypadku rezygnacji wybranego wykonawcy z wykonywania prac będących przedmiotem postępowania przetargowego wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

Po podpisaniu umowy z wykonawcą 50% kwoty wadium zostaje zwrócone wykonawcy na wskazane przez niego konto w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania. Pozostała kwota zostaje na rachunku Spółdzielni jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaje zwrócona w nominale po upływie terminu gwarancji, nie później jednak niż po upływie 3 lat. W przypadku stwierdzenia niedoróbek lub wad wykonawczych czas zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaje przedłużony do terminu wykonania zausterkowanych robót. Zwrot w/w kwoty następuje po usunięciu usterek w ciągu 14 dni po spisaniu notatki o ich usunięciu. W przypadku nie usunięcia usterek w terminie wyznaczonym w protokole odbioru kwota ta nie jest zwracana wykonawcy.

W ofercie prosimy o podanie:

  • ceny (bez VAT) zakupu i wymiany wszystkich okien (z uwzględnieniem wstawienia nawietrzaków i robót wymienionych w specyfikacji) z podziałem na poszczególne budynki,
  • nośników kosztów robót dodatkowych,
  • okresu gwarancji na wykonane prace (min. 3 lata),
  • terminu płatności faktury.

Należy również podać nazwę systemu wg którego będą wykonywane okna oraz certyfikaty potwierdzające wielkość wymaganych współczynników przenikalności cieplnej.

Cena winna obejmować prace murarsko-tynkarskie (np. obróbkę ościeży, wykonanie spadku podokiennego, docieplenie, malowanie) oraz prace porządkowe (w tym wywiezienie zdemontowanych elementów, szkła, gruzu).

Termin wykonania prac – 30.06.2020r.

Do oferty należy dołączyć pod rygorem nieważności:

1.Oświadczenie o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania określonych prac.

2.Oświadczenia o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

3.Referencje

4.Wykaz wykonywanych robót.

5.Oświadczenia , że w stosunku do Państwa firmy nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe ,lub nie ogłoszono upadłości.

6.Oświadczenie , że nie ma prawomocnego wyroku za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

7.Kserokopię wpłaty wadium.

8. Oświadczenie RODO (zgodnie z załącznikiem)

Oferty należy składać do dnia 20.02.2020 roku do godziny 12 00 .

(decyduje termin wpływu do Spółdzielni) w zaklejonychkopertach w sekretariacie Spółdzielni z adnotacją „oferta na wymianę okien”. Otwarcie ofert nastąpi 21.02.2019r. o godz. 1230 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania
Oświadczenie RODO » zobacz/pobierz

« powrót