Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

12-09-2019

PRZETARG NA WYKONANIE REMONTU OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO

   Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że ogłasza przetarg na  wykonanie remontu oświetlenia zewnętrznego na osiedlu Nadstawna B (Nadstawna 34-52) w Biłgoraju.

  Sposób wykonania i szczegółowy zakres robót określają projekt i przedmiar „Przebudowa linii oświetleniowej na osiedlu przy ul. Nadstawnej w Biłgoraju”,  

Przedmiar w załączeniu, projekt do wglądu w biurze Spółdzielni (pok. nr 7 lub u Z-cy Prezesa).

Po wykonanych pracach należy doprowadzić  teren do stanu pierwotnego a także należy załączyć badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Termin wykonania : do 16.12.2019 r.

Prosimy o przedłożenie kosztorysu ofertowego wraz z nośnikami kosztów robót dodatkowych, okresu gwarancji i terminu płatności faktury.

W przypadku zainteresowania przetargiem prosimy o wpłatę wadium w wysokości 1890 zł na konto w BS Biłgoraj nr 69960200070000025720000004 do dnia 02.10.2019r

Zwrot wadium dla oferentów nie wybranych w przetargu następuje niezwłocznie po wyborze wykonawcy w terminie max do 7 dni roboczych od daty wyboru wykonawcy.

W przypadku rezygnacji wybranego wykonawcy z wykonywania prac będących przedmiotem postępowania przetargowego wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

Po podpisaniu umowy z wykonawcą 50% kwoty wadium zostaje zwrócone wykonawcy na wskazane przez niego konto w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania. Pozostała kwota zostaje na rachunku Spółdzielni jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaje zwrócona w nominale po upływie terminu gwarancji, nie później jednak niż po upływie 3 lat. W przypadku stwierdzenia niedoróbek lub wad wykonawczych czas zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaje przedłużony do terminu wykonania zausterkowanych robót. Zwrot w/w kwoty następuje po usunięciu usterek w ciągu 14 dni po spisaniu notatki o ich usunięciu. W przypadku nie usunięcia usterek w terminie wyznaczonym w protokole odbioru kwota ta nie jest zwracana wykonawcy.

 

      Do oferty należy dołączyć pod rygorem nieważności oferty :

1.Oświadczenie o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania określonych prac.

2.Oświadczenia o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia , a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

3.Referencje

4.Wykaz wykonywanych robót.

5.Oświadczenia, że w stosunku do Państwa firmy nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe ,lub nie ogłoszono upadłości.

6.Oświadczenie, że nie ma prawomocnego wyroku za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

      7.Kserokopię wpłaty wadium.

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni w terminie do 03.10.2019r. do godz. 1200 (decyduje termin wpływu do Spółdzielni)w zaklejonychkopertach w sekretariacie Spółdzielni z adnotacją „oferta na wykonanie remontu instalacji elektrycznej”. Otwarcie ofert nastąpi 03.10.2019r o godz. 1215 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania
PRZEDMIAR » zobacz/pobierz

« powrót