Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

01-01-2019

ZMIANA STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ Łada” w Biłgoraju zawiadamia, że zgodnie z „Ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” oraz uchwałą Rady Miasta Biłgoraj od 1 lipca 2013 roku obowiązuje rozliczenie odpadów komunalnych od liczby osób zamieszkałych w danym lokalu.
 

Opłata ta stanowi iloczyn liczby mieszkańców i ustalonej w uchwale Nr III/18/2018 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 12 grudnia 2018 r.  stawki, która wynosi:

12,50 zł od osoby w przypadku segregacji odpadów

25 zł od osoby jeżeli nie segregujemy śmieci.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców o segregację odpadów wytwarzanych w swoich gospodarstwach domowych. Przy każdym kontenerze ustawione są co najmniej 3 pojemniki
na odpady segregowane. Należy bezwzględnie przestrzegać w trosce o dobro wszystkich współmieszkańców i uważać, żeby do kontenera na odpady niesegregowane nie wrzucać makulatury, szkła i plastiku, które muszą znaleźć się w odpowiednim pojemniku na segregację.

W przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych w lokalu właściciel mieszkania zobowiązany jest
 w ciągu 14 dni od zaistniałej zmiany złożyć korektę deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do bura Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada”  przy
ul. 3 Maja 40 w Biłgoraju. Wzór deklaracji zamieszczamy w załączniku o niniejszego apelu.

Pliki do pobrania
Deklaracja » zobacz/pobierz

« powrót