Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

23-08-2018

NALICZANIE ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT

Zintegrowany System Informatyczny  Unisoft   funkcjonuje w Spółdzielni od 2010 roku i jest stale rozbudowywany o nowe funkcje i rozwiązania. Jednym z nich jest Elektroniczne Biuro  Obsługi Klienta, które  ma  możliwość podglądu salda odsetek naliczanych  od nieterminowych wpłat.  Saldo odsetek  pojawia się także w pismach wysyłanych do  mieszkańców  dotyczących  wysokości  opłat, rozliczenia wody itp.

Terminowe regulowanie należności czynszowych jest  bowiem istotne zarówno dla lokatora, jak i dla Spółdzielni.  Opłaty eksploatacyjne  płacone przez użytkowników lokali stanowią podstawę finansowania naszej działalności. Dokonywanie terminowych opłat eksploatacyjnych pozwala nam na bieżące, comiesięczne regulowanie naszych należności wobec dostawców i odbiorców zewnętrznych oraz podatków i opłat.

 Opłaty czynszowe,  zgodnie z  § 136 Statutu,  powinny być wnoszone co miesiąc z góry do ostatniego  dnia  miesiąca.  Od niewpłaconych  w terminie należności Spółdzielnia nalicza  odsetki   ustawowe  za czas opóźnienia.

Podstawą prawną naliczenia odsetek  jest statut Spółdzielni oraz art. 481 Kodeksu cywilnego. Przewiduje on, że jeżeli dłużnik opóźnia się z zapłatą, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Odsetki należą się niezależnie od tego, czy brak zapłaty w terminie był przez dłużnika zawiniony, czy też niezawiniony.

Wysokość odsetek ustawowych  od 1 stycznia 2016 r.  uległa zmianie. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r  w sprawie odsetek ustawowych za opóźnienie (M.P. 2016 poz. 47) odsetki za opóźnienie w zapłacie lokali mieszkalnych  wynoszą   7% rocznie.   Zgodnie z  ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. 2015 poz. 1830) odsetki  dla lokali użytkowych w najmie  wynoszą 9,5%.  Co do zasady nalicza się je wszystkim użytkownikom, zarówno  notorycznym dłużnikom oraz osobom, które opóźniły się z zapłatą choćby jeden dzień i nalicza się je od dnia następującego po umówionym terminie płatności do dnia faktycznej zapłaty.
Jeżeli dłużnik płaci po terminie, Spółdzielnia  może zgodnie ze statutem  (§ 136) zaliczyć wpłatę w pierwszej kolejności na zaległe odsetki za opóźnienie związane z należnością główną, której wpłata dotyczy (pozwala na to art. 451 § 1 K.c.). Dzięki takiemu zaliczeniu wpłaty, nieuregulowana pozostaje w dalszym ciągu część należności głównej. Od tej nieuregulowanej części można dłużnikowi naliczać odsetki za opóźnienie w zapłacie.

W przypadku dokonania zapłaty przelewem pojawiają się wątpliwości, czy zapłata jest dokonana z chwilą złożenia w banku dyspozycji przelewu, obciążenia rachunku dłużnika czy też dopiero z chwilą uznania rachunku wierzyciela (czyli pojawienia się pieniędzy na koncie). Przekłada się to na określenie dnia, do którego można naliczać odsetki za opóźnienie. W przypadku zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym obowiązuje zasada, że jeżeli strony nie umówiły się inaczej, to momentem zapłaty przy rozliczeniach bezgotówkowych jest dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela, czyli pojawienia się pieniędzy na jego koncie, w tym przypadku na koncie Spółdzielni. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku, gdy wierzyciel ma rachunek w innym banku. Jeśli dłużnik nie chce narażać się na naliczenie mu odsetek za opóźnienie, powinien złożyć dyspozycję przelewu odpowiednio wcześnie.

Spółdzielnia boryka się z problemem nieterminowego regulowania należności przez swoich użytkowników, dlatego stosuje jedną z metod dyscyplinowania, jaka jest naliczanie odsetek Naliczenie odsetek to także przejaw dobrego gospodarowania finansami spółdzielni. Nie korzystanie z tego prawa źle świadczy o Zarządzie i jego dbałości o powierzone mu pieniądze członków i użytkowników lokali.

 Na dzień  30.06. 2018   r. zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych wynosiły 1.064.502,18zł.  Jest to  bardzo duża kwota, która jeżeli zostałaby wpłacona do Spółdzielni, poprawiłaby kondycję finansową i  pozwoliła  np. na  zwiększenie zakresu robót remontowych. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o dokonywanie  terminowych wpłat,  licząc na Państwa  zrozumienie, za co z góry serdecznie dziękujemy.

« powrót